Pasivno varni kandelabri – ATRIVA – Splošno – ZIP Pole – ROSA

O pasivno varnih drogovih govorimo takrat, ko želimo preprečiti težje poškodbe potnikov v vozilu ob trku vozila v kandelaber. Za preprečevanje najhujših posledic, se v določenih primerih priporoča uporaba pasivno varnih kandelabrov.

Ob trku vozila v kandelaber:

Klasični cestni drog manj deformira,

 • za voznika in sopotnike – ob naletu vozila v klasičen cestni drog so posledice lahko pogubne
 • vozilo – večje poškodbe

Pasivno varni drog  se ob trku bolj deformira,

 • ob naletu vozila v pasivni drog bistveno zmanjšajo možnosti nastanka poškodb potnikov v vozilu in
 • tudi poškodbe samega vozila so manjše.

ZAHTEVANI STANDARDI

 • Drogovi cestne razsvetljave morajo v osnovi ustrezati evropskemu standardu EN 40, (opredeljuje tehnične karakteristike drogov – dimenzije, postavitve in ostale lastnosti, ne ukvarja pa se z drogom, kot s pasivnim elementom v prometu iz stališča varnosti
 • Za opredelitev pasivne varnosti drogov se uporablja evropski standard EN 12767:2019 Passive safety of support structures for road equipment (pasivna varnost nosilnih konstrukcij cestne opreme)

Cilj uporabe kandelabrov s pasivno varnostjo je:
bistveno zmanjšanje resnosti poškodb, ki jih lahko utrpijo potniki v vozilu pri trku v kandelaber

PRIPOROČENA NAMESTITEV

Namestitev pasivno varnih kandelabrov se priporoča:

 • na vseh cestah izven naselja, kjer je dovoljena hitrost višja kot 50 km/h in ni varovalnih ograj;
 • na robovih avtocest in hitrih cest
 • na vseh cestah, kjer je dovoljena hitrost do 50 km/h, drogovi pa so oddaljeni od roba vozišča manj kot 4 m in pred njimi ni varovalnih ograj;
 • ko se kandelaber nahaja za varovalno ograjo, vendar v njeni delovni širini;
 • na vseh krožiščih, kjer je hitrost višja od 30 km/h – zaradi gibanja vozila v loku obstaja povečana verjetnost zdrsa in zato povečana možnost za bočni nalet v kandelaber (možnost težkih poškodb potnikov v vozilu);
 • na vseh mestnih arterijah in povezovalnih cestah;
 • na vseh mestih, kjer obstaja povečana možnost naleta v kandelaber :
  • na ovinkih,
  • na ostrih križanjih cest,
  • na uvozih in izvozih na avtocestah,
  • na cestah, ki vodijo do krožišč in cestah med krožišči.

POVZETEK PRIPOROČIL ZA UPORABO

Povzetek  priporočil za uporabo lastnosti pasivne varnosti v skladu s SIST EN 12767

Točke (a), (b), (c) itd. so razvrščene glede na prednostno izbiro in na podlagi razpoložljivosti proizvodov, ki izpolnjujejo opisane zahteve.

Kategorije NE na pozidanem terenu je mogoče projektirati v skladu z uporabo cevastih nosilnih konstrukcij, ki izpolnjujejo merila iz Priloge F k SIST EN 12767.

OZNAČBE

Pri pasivno varnih kandelabrih po standardu SIST EN 12767:2019 ocenjujemo-označujemo naslednje:

 1. Absorpcijo energije ob naletu vozila – ločimo tri kategorije nosilnih pasivno varnih drogov:
  HE – visoka absorpcija energije /hight level of energy absorption
  (izhodna hitrost po trku se bistveno zmanjša – zmanjšajo tveganje za sekundarni nalet vozila v okoliške objekte, drevesa…)
  LE – nizka absorpcija energije –/low level of energy absorption
  NE – brez absorpcije energije –/no energy absorption
  (izhodna hitrost po trku vozila v drog se ne zmanjša bistveno – manjše tveganje za poškodbe potnikov, obstaja tveganje sekundarnega naleta v okoliško oviro)
 2. Naletno hitrost:
  • 50 km/h
  • 70 km/h
  • 100 km/h

  Če je drog varen za hitrost 100 km/h, je varen tudi pri vseh nižjih hitrostih.

  Obvezno pa je testiranje za varnost pri hitrosti 35 km/h.

 3. Stopnjo varnosti potnikov – ločimo pet stopenj varnosti: A, B, C, D in E.Pri tem uporabljamo 2 parametra:
  • indeks intenzivnosti pospeška (ASI-Aceleration Severity Index) in
  • teoretično hitrost udarca glave (THIV-Theoretical Head Impact Velocit

 4. Glede na teren oz. podlago v katero se drog postavlja
  • S- standardni tip, betonski temelj v zemljini skladno z navodili proizvajalca
  • R- togi tip, če pomik baze po naletu ni večji od 1cm (sidra v togi konstrukciji, most ipd)
  • X- specialni tip, sestavo polnila predpiše proizvajalec
 5. Način porušitve pri naletu vozila

  1. SE- ločitev (separation): drog se ob naletu loči od tal ali od svojega temelja
  2. NS- brez ločitve (no separation): drog se ob naletu ne loči od tal ali od svojega temelja

 6. Smer naleta vozila

  • SD- enosmerni (single direction); drog funkcionira le pri naletu iz točno določene smeri
  • BD- dvosmerni (bi directional); drog funkcionira le pri naletu iz dveh možnih smeru
  • MD- večsmerni (multi directional); drog funkcionira neodvisno od smeri naleta
 7. Globino udrtine strehe pri testu
  • Udrtina strehe od 0 – 102 mm
  • Udrtina strehe večja od 102 mm

VARNOSTNE KATEGORIJE

Aluminijasti kandelabri (npr. ROSA) spadajo v pasivno varnostno kategorijo 100-NE-C-S-SE-MD-O

Jekleni kandelabri (npr. ZIP POLE) spadajo v pasivno varnostno kategorijo 100-HE-C-S-NS-MD-1

Kjer pomeni:

100 – naletna hitrost

HE, NE – visoka absorbcija energije, brez absorbcije energije

C – stopnja varnosti potnikov

S – standardni tip, betonski temelj v zemljini skladno z navodili proizvajalca

SE, NS – ločitev (SE separation): drog se loči od tal ali od svojega temelja

(NS separation): drog se NE loči od tal ali od svojega temelja

MD – večsmerni (multi directional); drog funkcionira neodvisno od smeri naleta

0, 1 – udrtina strehe od 0 – 102 mm, udrtnina strehe nad 102mm

 • V Sloveniji uporaba pasivno varnih drogov ni predpisana (zgolj priporočila)
 • Kot smo videli, pa je v določenih primerih uporaba le-teh smiselna, saj cena pasivno varnega kandelabra ni bistveno višja od klasičnega, v primerjavi s ceno človeškega življenja pa je neznatna.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE